• Aparatură de laborator
  • Aparatură de laborator

Eşti aici

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

I. CINE SUNTEM NOI?

SC NITECH SRL (denumită în continuare „Societatea”), cu sediul social în Bucuresti, Bd. Bucurestii Noi nr. 212A, înregistrată la ORC sub nr.  J40/4893/2001, CUI RO13890865 , prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (Regulamentul) și a celorlalte prevederi legale aplicabile în materia prelucrarii datelor cu caracter personal. Societatea acționează ca Operator de date cu caracter personal.
 

Această notă de informare descrie de ce și cum prelucrăm datele cu caracter personal și oferă informații privind drepturile dumneavoastră.

Ne puteți contacta în următoarele modalități:
Adresă: Bucuresti, Bd. Bucurestii Noi nr. 212A Fax: 021/6686930
Site:  http://nitech.ro/ro/contact
Email: office@nitech.ro

  

II. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODUL DE EXERCITARE AL ACESTORA

Societatea noastra este responsabilă pentru facilitarea exercitării oricăruia dintre drepturile dumneavoastră menționate mai jos. Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări suplimentare cu privire la aceasta notificare sau în legatură cu utilizarea de către Societate a datelor personale, vă rugam să ne contactați alegând oricare din modalitatile de comunicare descrise în secțiunea I a prezentei notificări.
Pentru protecția datelor dumneavoastră, pentru a preveni abuzul unor persoane rău-voitoare care ar urmări accesul la datele dumneavoastră, societatea noastra este posibil să vă solicite parcurgerea prealabilă a unor pași de identificare, pentru a ne asigura că dumneavoastră sunteți persoana care își exercită drepturile mai jos amintite prin intermediul unei solicitari. Dacă primim o solicitare din partea dvs. privind exercitarea oricăruia dintre drepturile de mai sus, vă putem cere informații suplimentare pentru a vă verifica identitatea înainte de a acționa în baza cererii formulate.
În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic pentru exercitare drepturilor sale, informaţiile vor fi furnizate de societatea noastra tot în format electronic acolo unde este posibil, cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format.
În ipoteza in care, ca urmare a aplicării unor dispoziții legale, societatea noastră nu poate da curs, în tot sau în parte, unei cereri a persoanei vizate de prelucrare, atunci situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul răspunsului înaintat acestuia de societatea noastră în legatură cu cererea în cauză.

Dreptul de acces

Aveți dreptul de acces, respectiv de a obține din partea Societății o confirmare că prelucrează sau nu date personale care vă privesc. La solicitarea dumneavoastră, Societatea furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.

Dreptul la rectificarea datelor

Aveți dreptul de a obține de la Societate, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor

Aveți dreptul de a obține din partea Societății ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, cu excepția anumitor ipoteze prevăzute de Regulament, dacă se aplică unul dintre următoarele motive:
a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
b) vă retrageți consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea în măsura în care prelucrarea se bazează exclusiv pe consimțământ și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
c) vă opuneți prelucrării efectuate în scopul unui interes public ori în scopul intereselor legitime urmărite de Societate sau de o terță parte şi nu există motive legitime care să prevaleze față de interesele/drepturile și libertățile dvs. fundamentale în ceea ce priveşte prelucrarea sau vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct;
d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine Societății în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află acesta;
f) alte situații prevăzute de Regulament în măsura în care sunt aplicabile.
Dreptul la restricționarea prelucrării. Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile expres prevăzute de Regulament (de exemplu, în situația în care contestați exactitatea datelor, restricționarea prelucrării va fi acordată pe perioada necesară verificării datelor contestate.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le-ați furnizat către Societate, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și la transmiterea acestora către alt operator, fără obstacole din partea Societății, în condițiile expres prevăzute de Regulament.
În cazul exercitării dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea pot fi transmise în mod direct de la Societate la un alt operator indicat de catre dvs. în mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție

 În orice moment aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, Societatea nu va mai prelucra datele dvs cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Atunci când prelucrarea are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

Dreptul de retragere a consimţământului

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământul dvs., aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimţământul. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimțământului nu este aplicabilă în cazurile în care temeiul prelucrării nu este consimțământul.

III. DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE SAU O RECLAMAȚIE

Dacă doriți să reclamați aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să transmiteți reclamația dumneavoastră prin intermediul oricărei modalități de contact prevăzute în secțiunea I din prezenta notificare. Orice reclamație va fi analizată într-un termen rezonabil, reclamantul răspuns din partea Societății în termenele legale.
De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”).